Wij staan voor minder politiek en meer Gorinchem.

Wat wél kan

Wij willen bouwen aan een stad die minder star omgaat met regels. Aan een gemeente die kijkt naar wat wél kan. Dit bedoelen we met minder politiek en meer Gorinchem. Dat betekent simpelweg: minder geklets, meer (samen)werken. Initiatiefnemers in onze mooie stad verdienen steun en aansporing. Een ieder moet zijn of haar idee kunnen inbrengen en gehoord worden. Dat vraagt om denken in mogelijkheden en het scheppen van ruimte. We zullen niet laten, wat we wél kunnen doen. Creatief én positief. Door al veel te luisteren naar Gorcumers hebben we al wat actiepunten kunnen samenvatten. Aan andere punten werken we voortdurend. Heeft u een punt! Laat het ons horen.

 1. Snel internet in Gorinchem! Op naar 5G.

Gorinchem is niet goed verbonden met het internet. Dat kan een stuk beter. Door slim te investeren in een glasvezelnetwerk kunnen we als stad vooroplopen met snel internet. Zo ontlasten we de digitale file in Gorinchem enorm en kunnen inwoners, bezoekers en ondernemers daarvan maximaal profiteren. Democraten Gorinchem heeft de benodigde ICT kennis in huis en stelt die graag ter beschikking aan onze gemeente.

 2. Meer samenwerking: zeggenschap werkt!

Goed samenwerken zorgt voor goed samenleven. Goed samenwerken vraagt van ons dat we elkaar goede informatie geven. Wat verandert, wanneer en waarom? Als we goed geïnformeerd zijn kunnen we meer invloed op ‘de politiek’ krijgen. Een goed voorbeeld zijn de sportcafés. De manier waarop hier creatief door deelnemers werd samengewerkt kunnen we ook op andere gebieden toepassen: cultuur, zorg, onderwijs, verkeer, noem maar op. Om ervoor te zorgen dat Gorcumers op belangrijke momenten beter gehoord worden wil DemocratenGorinchem Inwoners Congressen organiseren. Directe inspraak is soms onmisbaar om de beste beslissing te kunnen nemen.

3. Betere ouderenwelzijn en zorg: stofzuigen én een bakkie doen

Onze ouderen hebben recht op een mooie oude dag. We zijn bereid daar naast ideeën en medewerking geld van de gemeente in te stoppen. Ook als dat onze taak niet is. Gewoon om de ogen te openen: Laten zien waarom het wel – respectvol – kan! Ook mantelzorgers kunnen we zo de steun bieden die zij verdienen. Betere ouderenzorg betekent twee dingen: investeren in welzijn en investeren in zorg. Investeren in het welzijn is belangrijk. Dit hoeft niet altijd per se extra geld te kosten. Studenten die betrokken zijn bij activiteiten voor ouderen, levensverhalen die opgetekend worden…er zijn in andere steden goede voorbeelden van hoe we meer op dit gebied met bestaande middelen voor ouderen kunnen doen. DemocratenGorinchem wil wat goed werkt op dit gebied zo snel mogelijk ook naar Gorinchem halen. Daarnaast is belangrijk dat onze ouderen voldoende zorg en aandacht van de professionele zorg krijgen. De bestaande regeling voor huishoudelijk hulp verdient bijstelling. Deze mensen mogen in hun agenda meer ruimte krijgen voor sociaal contact met de ouderen waar zij werken. Zo kunnen zij beter signaleren én ervaren deze hulpverleners meer werkvreugde. Dat werkt dus aan twee kanten positief. DemocratenGorinchem vindt dat de gemeente daar uit eigen zak extra geld voor beschikbaar moet stellen.

4. Jeugdbegeleiding en onderwijs verbinden: kinderen staan op 1

Niet alle kinderen kunnen volledig profiteren van het onderwijs. Thuissituaties sluiten niet altijd aan op de behoeften van het kind. Omstandigheden kunnen hierbij problemen veroorzaken. De wachtlijsten in de Jeugdzorg en de werkdruk op de scholen willen we slim aanpakken door  de budgetten voor Preventieve Jeugdzorg dichter bij het Onderwijs te brengen. Aandacht, zorg en professionaliteit kunnen we op die manier zo dicht mogelijk bij kinderen en jongeren brengen. Onze kinderen zijn belangrijker dan ‘het systeem’. DemocratenGorinchem spreekt liever van jeugdbegeleiding. Het woord zorg is lang niet altijd passend. Begeleiding moet snel en effectief bij jongeren terecht kunnen komen. Ouders van kinderen moeten weten bij wie ze terecht kunnen. Hulpverleners en scholen kunnen beter samenwerken. De school is een belangrijke ontmoetplaats en vindplaats voor zorg- en begeleidingsvragen. Dit geldt ook voor de brede school. Laten we die (brede) vindplaatsen benutten. Onze kinderen zijn onze toekomst.

5. Beter samenwerken om armoede te voorkomen en bestrijden

Er is meer armoede dan nodig is. Ook in Gorinchem zijn er mensen die door de mazen van het sociale vangnet glippen. Soms is er sprake van stille armoede. Vaak ligt de oorzaak in de forse schulden waarop mensen geen grip meer krijgen. Huishoudens hebben in die gevallen onvoldoende geld voor de boodschappen, en voor bv sport en een schoolreisje voor de kinderen. Gorinchem kent ondersteunende voorzieningen, maar die zijn niet altijd even toegankelijk en bekend. DemocratenGorinchem wil sterk inzetten op het vroegtijdig signaleren van grote financiële problemen en armoede om zo snel mogelijk de ondersteunende voorzieningen te kunnen inzetten. Ook het beter bekend maken van die voorzieningen is onmisbaar voor een betere aanpak. Bovendien vraagt dit om meer samenwerking tussen gemeente, scholen, sportverenigingen, en andere organisaties.

6. Onze kinderen en kleinkinderen een mooie toekomst bieden

We hoeven hier niet zoveel woorden aan vuil te maken. Als het gaat om het gebruiken van schone energie, bungelt Gorinchem zo’n beetje onderaan in Nederland. Laten we dat veranderen. Dat zijn we verplicht aan de komende generaties. Dit speerpunt heeft te maken met duurzaamheid. Wij verstaan hieronder: duurzaam is alles wat bijdraagt aan een mooie toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Dit betekent niet dat we alles omarmen wat het ‘label’ duurzaam of ‘groen’ draagt.  We willen kritisch bekijken wat echt bijdraagt aan een betere, schonere, mooiere leefomgeving.

7. Minder regelgeving. Meer ruimte om te ontwikkelen, bouwen of zorgen

We vinden dat mensen zo veel mogelijk ruimte en steun moeten krijgen om hun eigen keuzes te maken. Zo vinden we bijvoorbeeld dat ook u alle ruimte moet kunnen krijgen om meer-generatie en aanleunwoningen te realiseren. Dat verbindt generaties. Dat geldt ook voor woon-werk-zorg initiatieven. Samen met Gorinchem Beweegt vindt er veel mooi werk in de wijken plaats. DemocratenGorinchem wil dit  wijkwerk actief steunen. Een ander voorbeeld gaat over winkelopeningstijden. Wij vinden dat ondernemers voldoende ruimte moeten krijgen om die tijden zelf te bepalen. Een vrije openstelling tussen 08:00 en 20:00, ook op zondag, lijkt ons prima. Dit kan belastend zijn voor kleinere winkeliers met minder personeel. De huidige economie vraagt echter om steeds meer flexibiliteit. Nauwe samenwerking met bijvoorbeeld leerlingen van de afdeling Detailhandel van het DaVinci college kan helpen om in die flexibiliteit te voorzien. Om winkeliers tegemoet te komen kan de gemeente bijdragen door gratis te parkeren mét een parkeerschijf voor de duur van maximaal één of twee uur. Volledig vrij parkeren is meestal niet de beste optie omdat dit tot ‘wildgroei’ van het stilstaande wagenpark kan leiden.

8. Minder stilstaan: een integraal én visionair verkeerscirculatieplan

Wij weten dat het beter kán en moet. We weten nog niet hoe! Dat geven we eerlijk toe. Goede verkeersplannen vragen om specialistische kennis. Het verkeerscirculatieplan ligt op dit moment onder het vergrootglas. Dat is terecht: de doorstroom verbeteren in Gorinchem is van belang. Zowel voor onze eigen bewoners als voor onze bezoekers. Bovendien kan doorstroom bijdragen aan een  schonere en veiligere leefomgeving. DemocratenGorinchem wil ervoor zorgen dat de gemeente vanuit het ‘grote plaatje’ naar de huidige problemen kijkt. Alleen zo kunnen we een passende oplossing voor de lange termijn vinden. Mocht u specialistische kennis op dit gebied hebben of iemand kennen. Heel graag komen wij dan met u in contact.

9. Meer ruimte en veiligheid voor voetgangers en fietsers

Dit punt vormt onderdeel van het hierboven genoemde verkeerscirculatieplan. We willen het echter apart benoemen zodat het in het verkeersplan geen ‘ondergeschoven kindje’ kan worden. Samen met de fietsersbond willen we concreet bekijken hoe andere steden dit slim doen.

10. Benut talent in Gorinchem

DemocratenGorinchem vindt dat onze gemeente zoveel mogelijk met Gorcumers moet samenwerken. Er is veel talent op veel verschillende terreinen in onze stad beschikbaar. Te vaak worden externe partijen ingehuurd terwijl de kennis in eigen stad voorhanden is. Dat is onnodig. Dat moet anders.

11. Maak Gorinchem nog mooier

De promotie van Gorinchem gebeurt onder meer via de website Mooi Gorinchem. Gorinchem is mooi, maar kan nog altijd mooier gemaakt worden. Dat vinden wij heel belangrijk: een stad die mooier is, is ook veiliger. Dat blijkt uit veel verschillende onderzoeken. Zwerfafval, geluidoverlast, parkeerproblemen, hondenpoep. Overal waar je dit uitbant, neemt het veiligheidsgevoel van alle bewoners toe. De gemeente moet zoveel mogelijk ruimte krijgen om dit samen met politie en andere organisatie zoals Poort6 uit te voeren. Maar ook op een hele andere manier kunnen we de stad mooier maken: zo verdient het werk van de Stichting Stadsherstel Gorinchem steun ook buiten de binnenstad. Gorinchem heeft een rijke architectuurgeschiedenis. DemocratenGorinchem wil blijven investeren in het herstel daarvan en vernieuwing van de stad die past bij dat herstel.

12. Maak Gorinchem veiliger

Onze hulpdiensten politie en brandweer zijn door landelijke reorganisaties een deel van hun slagkracht kwijtgeraakt. Ook op lokaal niveau kunnen we ons hard maken voor steun aan deze belangrijke diensten. Wij onderzoeken op dit moment waar verbetering mogelijk en effectief is.

13. Een klein bestuur dat denkt in mogelijkheden

Wij willen dat Gorinchemse ambtenaren en bestuurders denken in mogelijkheden. U moet bij elke vraag die u voorlegt kunnen rekenen op de reactie: O.k., laten we samen uitzoeken wat kan. En laten we vervolgens zo snel mogelijk doorpakken. Binnen de gemeente vraagt dit om een andere aanpak en werkwijze. Kijken naar wat wél kan, is de essentie. Samen met Gorinchemse voortrekkers kunnen we hieraan werken.

14. Meer geluk voor alle Gorcumers

Dat zou geweldig zijn. Dat we aan meer geluk voor alle Gorcumers bijdragen. En dat we, terwijl we dat doen, bouwen aan een toekomst die onze kinderen en kleinkinderen toelacht. Dat is waarvoor we gaan. Dat is simpelweg de kern van ons bestaan.

Deze programmapunten vinden we echt belangrijk. We hopen dat je dat ook vindt. Graag ontvangen we aanvullingen, commentaar of steunbetuigingen. Dank!