Privacyverklaring Democraten Gorinchem

Privacyverklaring Democraten Gorinchem

Democraten Gorinchem hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geeft DG duidelijke informatie over hoe daarmee wordt omgegaan.

 

 

 • Inleiding

 

Wij waarborgen zoveel mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DG houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn hieronder beschreven;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw schriftelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • relevante technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als DG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze verklaring of anderszins, vragen hebt kunt u contact met ons opnemen.

 1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het functioneren van de vereniging en ten behoeve van de (financiële) administratie en  communicatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het lidmaatschap van de vereniging DG.

Voor de bovenstaande doelstellingen heeft DG van u de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
  • Adres, postcode
  • Woonplaats
  • IBANnummer
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres.

Daarnaast heeft DG beeldmateriaal van u opgeslagen, doch alleen voor zover het het lidmaatschap van de vereniging betreft.

 

 • Verwerking van persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens en beeldmateriaal van leden worden voor geen ander doel bewaard of verwerkt dan het functioneren van de vereniging, zoals administratief en communicatief.

DG geeft geen persoonsgegevens aan derden zonder uw schriftelijke toestemming, tenzij wet- en regelgeving dit vereisen.

 

 •  
 • Bewaartermijn

 

DG bewaart persoonsgegevens ook na beëindiging van het lidmaatschap.

 

 • Beveiliging  

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking., zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 

 • Rechten omtrent uw gegevens

 

U hebt recht op inzage en zo nodig rectificatie van uw persoonsgegevens.

Elk nieuw lid vragen wij een toestemmingsformulier te ondertekenen.

Indien u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze desgewenst intrekken, eveneens schriftelijk.

 

 • Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover direct contact met ons opnemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 • Vragen

 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebtt, neem dan contact met ons op.