Democraten Gorinchem heeft een fiscale ANBI-status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
De ANBI voorwaarden kennen een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Dit betreft de volgende gegevens:

Democraten Gorinchem:

RSIN:
8569 88.571

KVK 67434673

U kunt via ons contactformulier in contact komen met ons. Maar u kunt ons ook natuurlijk altijd een mailtje sturen via Info@democratengorinchem.nl

Doelstelling:

A. Het bevorderen van een plezierig en zinvol leven in Gorinchem;

B. Het bestrijden en voorkomen van armoede in Gorinchem;

C. Het verbeteren van de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het lokale bestuur en het vergroten van het draagvlak ervan, dit alles met als basis artikel 1 van de Grondwet;
en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

Democraten Gorinchem is in 2018 onderdeel geworden van de Gorinchemse gemeenteraad. We hebben ons voorgenomen in beweging te blijven. Dat wil zeggen dat we steeds op zoek zijn naar de beste manier om positief bij te dragen aan de stad op drie manieren: in debat, in dialoog, door te doen. Centraal uitgangspunt voor ons is en blijft: kijk naar wat ons kan binden en dus sterker maken. Niet voor niets luidt de wapenspreuk van onze vesting: Sterken brengen sterken voort.

De vereniging Democraten Gorinchem tracht het hierboven gestelde doel te bereiken door :


A. Bij te dragen aan de autonomie, betrokkenheid, onderlinge verbondenheid en competenties van de inwoners van Gorinchem;

B. Een sluitend vangnet na te streven en zorg en alertheid tussen inwoners te bevorderen en de lokale overheid aan te zetten tot kordaat ingrijpen bij nood;

C. Door behoeften te onderzoeken, kansen mogelijk te maken, belangen af te stemmen en meer te vertrouwen op verantwoordelijke burgers.
En voorts door : leden, inwoners, verenigingen en politieke partijen op te roepen zich in te zetten; samenwerking en initiatieven te bevorderen; deelname aan de lokale verkiezingen om besluitvorming te beïnvloeden

Beleidsplan:

A. Bij te dragen aan de autonomie, betrokkenheid, onderlinge verbondenheid en competenties van de inwoners van Gorinchem;

B. Een sluitend vangnet na te streven en zorg en alertheid tussen inwoners te bevorderen en de lokale overheid aan te zetten tot kordaat ingrijpen bij nood;c. door behoeften te onderzoeken, kansen mogelijk te maken, belangen af te stemmen en meer te vertrouwen op verantwoordelijke burgers.
En voorts door : leden, inwoners, verenigingen en politieke partijen op te roepen zich in te zetten; samenwerking en initiatieven te bevorderen; deelname aan de lokale verkiezingen om besluitvorming te beïnvloeden.

Voor het beleidsplan, zie het programma 2022-2026


Beloningsbeleid:

Ten behoeve van de financiën is een betaalrekening geopend bij Triodos. (NL69 TRIO 0338 5062 92
tnv Democraten Gorinchem) Er zal jaarlijks financiële verantwoording worden afgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

De partij kent geen eigen personeel en daarvoor ook geen eigen personeel regeling of salarisstructuur.
De bestuursleden zijn onbezoldigde leden Zij ontvangen geen vakatiegeld, wel kunnen zij de bepaalde kosten declareren.

Jaarrekeningen:
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten vindt u hier.

Jaarverslagen:
De balans en de staat van baten en lasten vindt u hier.

Het bestuur bestaat statutair uit de volgende personen en functies :

Ro van Doesburg, voorzitter
Dimitri Vroegh, secretaris
Anoir koolhoven, penningmeester
Marjan Versluis, bestuurder.

Meer informatie over onze bestuurders vind u hier

Statuten en Huishoudelijk Reglement:
De statuten en het Huishoudelijk Reglement vindt u hier.