Zonder beweging geen verandering

Democraten Gorinchem vormt een beweging die minder politiek wil. De reden is simpel: wij vinden de toekomst van Gorinchem te belangrijk voor ‘Haagse’ partijpolitiek. Ons belangrijkste doel is om zoveel mogelijk Gorcumers zo gelukkig mogelijk te maken. Geluk kan in kleine dingen zitten én in grote. We proberen daarom zowel groot te denken als klein te doen.

In ons programma hebben drie thema’s prioriteit: zorg, mobiliteit en duurzaamheid. Bovendien vinden we het erg belangrijk dat de gemeente dienstbaar en creatief wordt. Inwoners en ondernemers weten vaak zelf wel wat verstandig is. Daarnaast vinden we het belangrijk om slimmer samen te werken. Dan kun je kijken naar wat wél kan in plaats van wat niet kan.  In dit programma bespreken we alle Gorcumse thema’s op hoofdlijnen. Missen we iets of is iets niet duidelijk? Trek aan de bel, mail ons, spreek ons aan.[1] Wij luisteren graag. Dat betekent niet dat we alle wensen kunnen realiseren. Een stad besturen vraagt om keuzes maken. Door u te vragen op ons te stemmen doen we een beroep op uw vertrouwen. Dat beseffen we terdege. Open, eerlijk en verstandig samenwerken, dat is wat we te bieden hebben.

Elke verandering begint met een beweging. Democraten Gorinchem kiest een koers die geel is. Geel is de kleur van innovatie en positiviteit.  Geel is de optelsom van slim en groen. Dat is wat de wereld van morgen, vandaag al, nodig heeft. We zullen de lat zó hoog leggen dat onze schouders er stevig onder passen.

Drie prioriteiten

 1. Aandacht voor zorg

In de zorg doet de overheid steeds vaker een te groot beroep op de eigen kracht. En soms slaat dat door. Natuurlijk blijven eigen kracht en de sociale omgeving onmisbaar. Maar er is een kloof tussen de landelijk geregelde zorg (Wet Langdurige Zorg), hulp van de gemeentelijke zorg (WMO, Jeugdzorg en Participatiewet) en wat mensen zelf kunnen. Daarom willen wij meer oog voor de mens. Bovendien een eerlijker verdeling van kosten. De eigen bijdrage WMO zorgt door een stapeleffect voor te hoge lasten. Die eigen bijdrage willen wij schrappen. Regels lijken eerlijk, maar rechtvaardigheid vraagt oog voor elk individu. Wij willen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp niet zó strak inkopen, dat er geen tijd meer is voor een extra klusje of een gesprek bij een kop koffie. Vaak is een gesprek van mens tot mens belangrijker dan schone ramen. Er is budget. In de praktijk blijkt dat vooral mantelzorgers worden overbelast. Democraten Gorinchem wil dat mantelzorgers direct maatregelen kunnen afdwingen als  zorg tekortschiet. De goede ideeën uit het manifest[2] van Hugo Borst en Carin Gaemers moeten zo goed mogelijk doorgevoerd worden.

2. Minder stilstaan

Gorinchem slibt op twee manieren dicht: in het verkeer en digitaal. Die stilstand moet stoppen. We kennen allemaal de  verkeersopstoppingen op de Banneweg en op andere knooppunten. Wij willen hiervoor een definitieve oplossing waarbij veiligheid en een goede doorstroming vooropstaan. Daarnaast zetten we in op de fiets. Gorcum als Veilige Fiets Vesting, dat verdient onze stad, die zo mooi in het Rivierengebied ligt.

Ook digitaal slibt Gorinchem dicht. Daarom zijn wij voor investeren in een supersnel netwerk. Dit kan met glasvezel, 5G en gratis Wifi-spots in de binnenstad en wijken. Het tempo van technische ontwikkelingen ligt hoger dan ooit. Gorinchem moet daarom een inhaalslag maken en vooroplopen in plaats van achteraan slenteren.

 1. Slim en groen.

In Gorinchem zullen wij de klimaatcrisis echt niet oplossen, maar juist door lokaal vol in te zetten op slim en groen zullen wij de aansluiting vinden bij de economie 4.0.  En anders niet! Met economie 4.0 wordt een vierde revolutie bedoeld waarin mobiel internet en innovatieve technologie sneller dan ooit doordringen in de manier waarop we samenwerken en samen leven. De ‘oude oplossingen’ volstaan in deze nieuwe werkelijkheid niet meer. De economie 4.0 vraagt daarom van de gemeente, meer dan ooit, dat zij zeer nauw samenwerkt met het bedrijfsleven en onderwijs. De economie 4.0 is geen vaag toekomstbeeld. Zij is van start gegaan en zal onze wereld de komende decennia ingrijpend veranderen. De opkomst van kunstmatige intelligentie, Internet of

Things, Big Data, 3D-printen, blockchain, bio- en nanotechnologie, robotica en fotonica zijn aan een niet te stuiten opmars begonnen.[3] Hetzelfde geldt voor nieuwe energie zoals bijvoorbeeld schone waterstof en thoriumcentrales, zowel in de opwekking als opslag ervan zijn technische doorbraken gevonden die vragen om lokale reacties. Doen wij mee of staan we aan de zijlijn?

En hoe doen we mee in Gorinchem? Een concreet voorbeeld: met de verkoop van de aandelen Eneco kan Gorinchem acht tot tien miljoen euro vrijmaken om te investeren in slim en groen! Zo kun je een positieve ontwikkeling inzetten die lokale werkgelegenheid bevordert en waarvan het milieu direct en meetbaar profiteert. Groene belastingen werken averechts. Wij kiezen voor een beleid dat innovatie stimuleert en creatieve samenwerking beloont. Zo kunnen we mee blijven doen en bijdragen aan de Millennium Goals 2030 zoals die internationaal zijn afgesproken door de VN4. Die afspraken zijn van levensbelang. We willen toch een Gorinchem waarin onze kleinkinderen hun kinderen graag laten buitenspelen?       

Programma 2018

Wij geloven in de denk- en doekracht van Gorcumers. Samen kunnen we meer uit onze stad halen. Wij houden van deze stad en zijn daarom oprecht betrokken bij veel onderwerpen. We hebben niet allemaal van alle onderwerpen voldoende kennis. Maar als team kunnen we veel aan. Daarom hebben we portretten van onze teamgenoten bij onderwerpen gezet die hun na aan het hart liggen. Daar kunt u hen altijd op bevragen. Via info@democratengorinchem.nl zorgen wij ervoor dat u de juiste persoon bereikt.

             

Hoofdstuk 1 

Minder politiek. Meer gezond verstand.

Van ambtelijk naar ondernemend

Wij willen graag dat de ambtelijke organisatie omgebogen wordt tot een ondernemend team. Ambtenaren moeten de ruimte krijgen om zoveel mogelijk voor inwoners te betekenen. Door creatief mee te denken en minder star om te gaan met de grote hoeveelheid beleidsregels en andere regels. Vaak is er meer ruimte dan we denken. Dichtgespijkerde regelgeving lijkt eerlijk, maar heeft geen oog voor persoonlijke behoeften. Iedere situatie is anders. Een extra wooneenheid bij je huis creëren om voor je ouders te zorgen? Wij willen kijken hoe dat wél kan!  En dat is maar een voorbeeld. Er is echt veel meer mogelijk, als we maar willen. Ondernemende Gorcumers verdienen meer ruimte om hun woon-, zorg- en werkruimte vorm te geven. Wanneer we met lef experimenteren is meer maatwerk mogelijk. Wij willen investeren in kansen in plaats van kaders.

Stadsontwikkeling

Democraten Gorinchem pleit voor de invoering van een portefeuille ‘stadsontwikkeling’ waarin lokale economie (4.0!), toerisme, cultuur, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling gebundeld zijn. Zo kunnen we slimmer bouwen aan onze stad en hoeven we zo min mogelijk externe expertise in te huren (duur!). Er zijn nu teveel schotten, waardoor afdelingen te weinig samen doen. Het doel van stadsontwikkeling (en dus ook van citymarketing) moet zijn: Gorinchem mooier maken voor zijn inwoners én bezoekers. In die volgorde! Dat is een kwestie van gezond verstand en ontwerpkracht. Kijk wat een club als Stichting Stadsherstel voor elkaar krijgt door Gorcumse karakteristieke gebouwen te restaureren! Dat mag een onsje meer worden. Met een slagvaardig stadsbestuur kunnen we hier winst boeken voor ons allemaal. Een stad met 35.000 ambassadeurs hoeft geen kapitaal aan algemene stadspromotie te besteden.

Meer vesting

Wat Gorinchem aan historisch erfgoed heeft weten te behouden, moeten we koesteren. Dit betekent niet te gemakkelijk het onroerend goed in de uitverkoop doen. Karakteristieke panden, zoals de Affuitloodsen, verdienen een doel waarvan zoveel mogelijk Gorcumers mogen genieten. Als het gaat om de visie is het zaak om zowel creatief als realistisch te zijn. Gorinchem is niet in de positie om fors te investeren verspreid over een elftal thema’s. In onze overtuiging kunnen we beter drie dingen goed doen dan tien of elf dingen half.

Kortom, hier is bestuurskracht en daadkracht vereist. Kansen zijn er voldoende. De open samenwerking met veel Gorcumers heeft laten zien hoeveel creatieve kracht de stad bezit: denk aan het succes van het Hippie Festival, De Open Havendag, Garagesale Wijdschild, De Proxsys Cup, het Lingehavenconcert en nog veel meer. Fortes Creantur Fortibus: onze wapenspreuk vertalen wij daarom graag als: Sterken brengen samen sterken voort.

Van burger- tot overheidsparticipatie

Waar veel gemeenten nog praten over burgerparticipatie, zetten wij in op overheidsparticipatie. Je moet als gemeente echt op zoek gaan naar wat speelt op straat. Dat vraagt om aanschuiven aan de juiste tafels. Luister en bewijs dat je het heb gehoord. Laat zien dat je er iets mee doet! Democraten Gorinchem zet in op de dialoog. Een gesprek brengt meer creativiteit en samenwerking. Het vraagt om een verschuiving van de vergadertafel naar de keukentafel, want daar ontstaan de meest werkbare ideeën. In Gorinchem zijn de Gorcumers toch echt de baas. Dit betekent niet dat over elke vraag of elk idee eindeloos gepraat moet worden. Sommige zaken zijn glashelder. Dan moet je als bestuur daadkrachtig zijn: een besluit nemen en verder bouwen.

Stadspromotie

Natuurlijk is het goed om je stad in het licht te zetten. Promotie vraagt alleen wel om een basis. Wat wil je nu precies bereiken, waarom en hoe? Om dat goed te doen, zonder geld te verspillen aan zinloze campagnes, moet je eerst en vooral bouwen aan je stad. De mensen maken de stad. En niet andersom. Als Gorcumers gelukkiger in hun stad zijn, zullen zij die stad overtuigend ‘verkopen’. De kwaliteit van de leefomgeving is daarom een eerste prioriteit van stadsmarketing. Op dit moment lijkt de focus wat te eenzijdig op stadspromotie, zonder fundament, te liggen. Dat is weggegooid geld. Wij staan een andere benadering voor waarbij we eerst investeren in onze inwoners en ondernemers. Ruim 35.000 ambassadeurs en duizenden tevreden bezoekers zijn waardevoller dan een poster.

 

Hoofdstuk 2

Minder politiek. Meer ‘buurten’.

Elkaar weer ontmoeten

Wij spraken tientallen Gorcumers over wat zij nodig hebben of waarderen. De belangrijkste wens is vaak makkelijk te vervullen: leuke plekken om andere mensen te ontmoeten. Deze behoefte geldt voor ouderen, maar net zo goed voor jongeren en iedereen daar tussenin. Wij willen daarom

ontmoetingsruimten voor iedereen toegankelijk maken en op meer openbare plaatsen bankjes en begroetingsplekken inrichten. Buurthuizen die zichzelf bedruipen, belonen we. Waar het even niet lukt op eigen kracht, bieden we concrete hulp. Meer ontmoetingsplaatsen dus! Voor iedereen. Daar wordt een stad (en zijn inwoners) leuker van.

Vrijwilligers

In onze stad is een enorm aantal vrijwilligers actief op velerlei gebied. Die zijn goud waard. Waar het kan ondersteunt en faciliteert de gemeente deze vrijwilligers. Op elk relevant gebied.

Sport en spel

Uit recent onderzoek blijkt dat onze binnensportmogelijkheden te beperkt raken en bovendien stevig aan de prijs zijn. We groeien uit onze jas. Dat sport en spel essentieel zijn voor een gezonde samenleving behoeft geen betoog. De prijsstelling moet daarom reëler en de capaciteit omhoog. Waarschijnlijk is in ieder geval één nieuwe overdekte en goed bereikbare sporthal nodig. Hierbij zou je kunnen denken aan meerdere bouwlagen op bestaande zalen.

Verenigingen die lenen van de gemeente krijgen aangepaste tarieven wanneer deze hoger zijn dan de huidige rente die de gemeente zelf betaalt. De gemeente moet niet verdienen aan onze verenigingen! Lokaal talent op cultureel, educatief of sportief gebied verdient aanmoediging en beloning.

Huis van inspiratie

Een culturele stad is een bloeiende stad: zowel economisch als sociaal.  Het Huis van Inspiratie is een prachtig instrument om cultuur meer integraal aan te bieden aan Gorcumers en bezoekers van onze stad. Investeren in cultuur levert op langere termijn sociaal én economisch rendement. Dat blijkt wereldwijd uit onderzoek naar succesvolle steden. Laten we verstandig investeren op de langere termijn. Het huidige initiatief om het theater nieuw leven in te blazen werpt zijn vruchten af. Dit mooie theater verdient die revitalisering. Er zijn voldoende Gorcumers die de kennis en kunde in huis hebben om er wat van te maken. Dat blijkt elke keer weer. Velen van hen zijn nu al nauw betrokken.

             

Hoofdstuk 3

Minder politiek. Meer ruimte.

Vindt u onze stad voldoende bereikbaar? Voor iedereen? Wij vinden dat het echt wel beter kan. Door meer ruimte te creëren, kunnen we de stad beter in beweging krijgen.

Verkeer

Minder stilstaan is voor Democraten Gorinchem een topprioriteit. De afgelopen vier jaar zijn onvoldoende benut voor een brede visie op verkeer. Die is onmisbaar. Elke ingreep in het verkeersplan heeft ergens anders effect. Dat moet je van te voren doorrekenen. Dit kan aan de hand van scenario’s. Alles begint bij onze aansluiting op die drukke A15 en  A27. Op basis van de plannen van de overheid met deze wegen en landelijke cijfers kunnen we bekijken wat we in onze stad moeten doen om uiteindelijk minder stil te staan met zijn allen. Deze aanpak vraagt om duidelijke keuzes. Onze eerste prioriteit ligt bij de veiligheid van voetgangers en fietsers. De tweede prioriteit bij een vlotte doorstroming van het verkeer. Deze prioriteiten hangen natuurlijk met elkaar samen. Oplossingen vragen dus ook om stevige discussies met partners als het Rijk, de Provincie en Prorail.  Ook hier geldt weer: je moet ver genoeg vooruit kijken en leren van andere steden die al verder zijn.

Openbaar vervoer en veerverbindingen

Wij zeggen: minder regels, meer beweging. Laten we de gemeenten volgen die hun oudste inwoners gratis vervoeren. Veel ouderen kampen met eenzaamheid. Goed vervoer kan soms een drempel wegnemen. Wij staan positief tegenover het idee van een waterstof vloot voor de veerverbindingen. De veerverbinding verdient de status van openbaar vervoer waardoor deze recht heeft op provinciale subsidie. Daarnaast moeten we bekijken in hoeverre de inzet van sluitend openbaar vervoer kan bijdragen aan het verlagen van de parkeerdruk in de binnenstad. In andere steden blijkt gecombineerd fiets/autovervoer of ov/autovervoer soelaas te bieden.

Parkeren

Democraten Gorinchem kiest voor meer en goedkope parkeerplaatsen net buiten de vesting. Dat is aantrekkelijk voor bezoekers en fijner voor bewoners van de binnenstad. Parkeren voor bewoners in de bovenstad is problematisch. Er is simpelweg een te groot capaciteitsprobleem. Twee zaken zijn nodig: nieuw te realiseren woningen moeten voldoende gecompenseerd worden met parkeerplaatsen. Daarbuiten lijkt een capaciteitsuitbreiding van 10% in de bovenstad snel nodig. Uit voorlopige onderzoekscijfers blijkt dat in andere stadsdelen de capaciteitsproblemen minder zijn. Er zijn in de binnenstad meer parkeervergunningen verleend dan dat er plaatsen zijn. Dat is niet logisch. In de eerste helft van 2018 wordt de parkeerproblematiek degelijk onderzocht. Op basis van die uitkomsten, presenteert Democraten Gorinchem zo snel mogelijk slimme oplossingen.

Openbare ruimte

Wij zijn blij met de afdeling Groenvoorziening in Gorinchem. Zij leveren mooi en goed werk. Het zou goed zijn om die kwaliteiten ook in te zetten op de openbare ruimte in het algemeen: voldoende bankjes, die dan ook goed zitten. Voldoende groen. En: opgeruimde straten. De bezem mag vaker gegrepen worden. Behalve dat de gemeente het onderhoudsniveau van de openbare ruimte beter bewaakt, willen we samen met inwoners die openbare ruimte ‘adopteren,’ faciliteren en stimuleren. De openbare ruimte hoort aangenaam, schoon, goed onderhouden en veilig te zijn, met voldoende biodivers groen, waarbij de winkelcentra en publieke ruimten extra uitstraling verdienen. Op een aantal plekken in de stad gebeurt dat al op een sympathieke manier, bijvoorbeeld door de mensen van operatie Steenbreek 0183.

Baas in eigen huis en tuin

Democraten Gorinchem ziet kansen om de positie van de huurders te verbeteren in nauw overleg met HP6 en Poort6. Voor huizenbezitters willen wij meer vrijheid in bouwplannen en actieve ondersteuning bij initiatieven die duurzamer zijn. Door verduurzaming van het bestaande woningbezit, kunnen we woonlasten verlagen. Het aanbrengen van energiebesparende maatregelen levert direct rendement voor bewoners. Vooral in combinatie met het opwekken van duurzame energie zoals windmolens, warmtepompen, zonnepanelen op grote dakvlakken. De ontwikkelingen gaan op dit gebied hard. Met de verkoop van de Eneco-aandelen kan de gemeente aan zinvolle innovaties op het gebied van energie meebetalen.

Zorgwoningen

Het uitgangspunt voor iedere bewoner moet volgens ons steeds zijn: probeer zo lang mogelijk thuis te wonen en zelf de regie te houden. Wanneer dit niet meer gaat, zijn naast de bestaande gesloten afdelingen van verpleeghuizen meer tussenoplossingen nodig. Bijvoorbeeld: Units waar een klein aantal mensen woont, kangoeroe-woningen voor meerdere generaties en begeleid wonen voor ouderen. Daarnaast heeft Gorinchem nog geen Focus-woningen voor lichamelijk gehandicapten die enkel zorg op afroep nodig hebben. Wij vinden het cruciaal dat Gorinchem investeert in meer passende woningen voor zorg in de breedste zin.

Wonen

De woonvisie voorziet een kleine groei van bewoners die aangewezen zijn op een huurwoning. Democraten Gorinchem wil vooral aandacht voor mensen die net te veel verdienen voor sociale huur, maar net te weinig voor een hypotheek. Wij denken aan oplossingen zoals het pachten van grond waardoor minder hypotheek nodig is en het bevorderen van betaalbare huur in de vrije sector door kantoorruimten om te bouwen tot wooneenheden.

Bij de verkoop van het huidige woningenbezit van Poort6, adviseren wij om deze woningen met voorrang en, indien gepast gelet op de inkomenspositie, met korting aan te bieden aan de zittende huurders. Op deze manier bevorderen wij het eigen woningbezit voor hen die het nu net niet kunnen betalen. Dit is vaak beter voor Gorcumers dan de verkoop van hele woningblokken aan beleggers.

Aantal inwoners Gorinchem

Landelijk is er een tekort van 200.000 woningen. Vooral in de randstad drijft dit prijzen op. Wij denken dat Gorinchem in dat gat moet springen. Dat is goed voor onze lokale economie. Maar dan wel slim en groen. Slim wil zeggen rekening houden met de mobiliteit en parkeerdruk. En rekening houden met een veranderde vraag naar woningen. Er is vooral behoefte aan betaalbare woningen voor starters en éénpersoonshuishoudens. Groen wil zeggen: Werk met lokale partijen. Kijk wat we kunnen met de principes van circulaire economie en zorg voor eigen en nieuwe energie: zon/schone waterstof etc. Nu wordt gesproken over 40.000 inwoners als streefgetal. Wat ons betreft moet het aantal inwoners nooit een doel op zich zijn. Groeien moet altijd ondergeschikt zijn aan verbeteren: bereikbaarheid, veiligheid in het verkeer, een schone stad en respect voor erfgoed. Dat zijn zaken die op de eerste plaats komen.

Omgevingswet

De nieuwe omgevingswet die op 1 januari 2019 van kracht wordt, legt de regie en verantwoordelijkheid bij bouwplannen veel meer bij de aanvrager. De leges worden goedkoper, maar onderzoek moeten aanvragers dan zelf organiseren. Dit biedt ons een kans om meer ruimte te bieden aan bewoners, maar vooral ook aan ondernemers.

Cultureel erfgoed en monumenten

Reacties op ontwikkelingen in de stad, zoals de voorgenomen bouw van een hotel Buiten de Waterpoort, laten zien dat veel Gorcumers van hun cultureel erfgoed houden. Bovendien blijkt uit het visiedocument dat Gorinchem zich wil presenteren als vestingstad. Dit betekent dat de gemeente zich moet inspannen om het cultureel erfgoed te bewaren en op een zinvolle manier toegankelijk te maken voor publiek. Ook hier geldt: Investeer in waarde. Investeer in een heldere visie.           

Historische vereniging Oud-Gorcum

Wij citeren hier graag een ingezonden brief aan de gemeenteraad van de historische vereniging Oud-Gorcum die met bijna 600 leden een belangrijke stem heeft als het gaat om ons lokale erfgoed. Zij verwoordt in deze brief het ‘waarom’ voor de aandacht voor onze geschiedenis:

“Actieve beleving van de lokale historie dient om mensen bewuster te maken van hun leefomgeving. Historie is niet alleen mooi of interessant, maar een beter besef van de omgeving kan ook leiden tot meer verantwoordelijkheid ervoor.”

Zij schrijft verder: “We begrijpen dat wij in een levende stad wonen die verandert. Soms moeten daarom keuzes gemaakt worden. Wat wij aan u vragen is om Historie voorrang te geven boven beperkte financiële- of andere korte termijn belangen. Onze kinderen, kleinkinderen en toeristen moeten de komende decennia kunnen blijven genieten van onze oude vestingstad en wat die aan moois te bieden heeft.”

Deze uitgangspunten onderschrijft Democraten Gorinchem 100%. Wij zullen daarom naast een wethoudersportefeuille Marketing waarin historisch besef is verankerd pleiten voor een portefeuille Erfgoed.

 

Hoofdstuk 4

Minder politiek. Meer veiligheid.

Meer opruimen

Een schone stad is een veilige stad. Gorinchem is prachtig. Laten we onszelf niet tekortdoen en onze stad brandschoon houden. Wij pleiten voor schoonmaakteams die wekelijks actief zijn om onze straten in al onze wijken brandschoon te houden. Met een beetje creativiteit en slimme samenwerking is het formeren van dit soort teams helemaal niet zo ingewikkeld en betaalbaar. Zo kun je denken aan samenwerking tussen teams van Avres, gemeente en inwoners. Samen verantwoordelijkheid nemen voor je eigen buurt helpt hierbij.

Hulpdiensten verdienen maximale ondersteuning

Brandweer, politie en ambulancediensten zijn door landelijk beleid steeds verder uitgekleed. Wij onderzoeken met deze diensten hoe de gemeente kan bijdragen aan de middelen en capaciteit. Het is fijn als de politie gewoon op winterbanden kan rijden en als de brandweer ook betaalde krachten in dienst heeft voor dat immens zware en verantwoordelijke werk. Goede mensen en goed materieel bij deze diensten zijn de ruggengraat van onze veiligheid.

Veilige buurten

Netwerken van vrijwilligers kunnen voorkomen dat mensen geïsoleerd raken. De inrichting van de openbare ruimte en voldoende ontmoetingspunten dragen bij. Nieuwe media kunnen hierbij effectief ingezet worden. Waar nodig en wenselijk gecombineerd met cameratoezicht. Buurtwacht Oost bewijst dat dit succesvol kan zijn. Wij zijn daarom voor een buurtwacht in elke wijk die voldoende ondersteuning krijgt.

Evenementen

Gorinchem telt veel evenementen waarvoor veel mensen zich vaak vrijwillig inspannen. Bij de schaal van evenementen moeten veiligheid en gezelligheid leidend zijn.

Ieder kind een zwemdiploma

In de waterrijke omgeving van Gorinchem is het noodzakelijk dat ieder kind voor de 7e verjaardag zwemvaardig is. Ouders hebben hierin een primaire verantwoordelijkheid. Bij belemmeringen kan de gemeente (financieel) en via de school ondersteunen. Bijvoorbeeld door vervoer aan te bieden.

Meer ruimte en veiligheid voor voetgangers en fietsers

Wij willen het Fietsplan Gorinchem 2013 uit de la halen en reanimeren. Democraten Gorinchem accepteert niet dat de rem is gezet op de uitvoering van de 83 projecten in het Fietsplan. Wij willen dat deze projecten met voorrang worden uitgevoerd op basis van de juiste informatie. Expertise is via de lokale en landelijke fietsersbond voorhanden. Samen met de Fietsersbond  kunnen we de fiets (en fietsenstalling) weer ruim baan in Gorinchem geven. In gesprek met scholieren en omwonenden werken we aan een oplossing voor veilig fietsen aan de Haarsekade. Een fietspad tussen de bomen in het midden uitmondend in een rotonde aan het eind? Kom jij naar ons met jouw idee? info@democratengorinchem.nl

 

Hoofdstuk 5

Minder politiek. Meer meedoen.

Terugdringen van de wachtlijsten Jeugdzorg

De afgelopen jaren hield de gemeente geld over op de post van de Wet

Maatschappelijke ondersteuning terwijl er wachtlijsten waren in de Jeugdzorg. Dat is niet verteerbaar. Denk aan een kind met beperkingen en problemen waarbij het gezin moet wachten op noodzakelijke hulp. Dat mag gewoon niet. Door het ontschotten van de gelden voor zorg zou hier voldoende financiële ruimte voor moeten zijn. Daarnaast is een juiste intake nodig om te voorkomen dat mensen die het zwaar hebben wel 2 tot 4 keer hun verhaal moeten doen.

Armoede onder kinderen

Landelijk groeit circa 12% van de kinderen op in armoede. Zij kunnen bijvoorbeeld niet sporten of er is niet elke dag een ontbijt. Onderzoek (SER) wijst uit dat regelingen om te helpen te complex zijn. Wij willen ernstige vereenvoudiging van regels en meer ruimte voor de stichting Leergeld. Wij willen het thema bespreekbaar maken en de creativiteit van de jeugd zelf gebruiken om het gesprek en betere hulp te bedenken. Het gaat niet alleen om geld, maar ook om vaardigheden als hulp durven vragen en ‘de weg weten’.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groeiend probleem. Niet alleen onder ouderen.  Vaker een goed gesprek maakt een mens gelukkiger. Laten we elkaar helpen de weg te wijzen. Met actieve partners in de wijken werken we aan manieren om aandacht te vragen voor eenzaamheid en werken we aan simpele methoden om elkaar gemakkelijker in de buurt te kunnen helpen of aanspreken.

Schuldhulpverlening

In de schuldhulpverlening willen wij de toegang vereenvoudigen en de wachtlijsten aanpakken. Problemen worden namelijk groter zonder tijdige aanpak. De nieuwe regering biedt ruimte voor experimenten op dit gebied. Dat pakken wij met beide handen aan om het oplopen van schulden te voorkomen. Er zijn succesvolle voorbeelden waarbij hulpverleners aandacht besteden aan gedragsfactoren en stressfactoren naast de administratieve coaching. Of denk aan preventie door voorlichting aan nieuwe uitkeringsgerechtigden en werkgevers.

Sociaal Team midden in de wijk

Het Sociaal Team in Gorinchem functioneert beter wanneer teams ‘dichter bij het vuur’ werken en direct benaderbaar zijn. Er is bovendien meer aandacht voor preventie nodig. Wij willen de Sociale Teams primair huisvesten in brede scholen en andere laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in de wijken. Dat vraagt om een Sociaal Team in de wijken en niet in het stadhuis zoals nu. Tenslotte moet er meer samenwerking en uitwisseling zijn tussen zorgverleners.

Beschaafde ouderenzorg

In de ouderenzorg is er een gat tussen landelijke zorg en wat mensen zelf moeten opvangen met gemeentelijke hulp. Los van het eerder genoemde manifest van Borst en Gaemers willen we aanvullende maatregelen. Daarvoor is innovatie, wilskracht en daadkracht nodig. Daarnaast is een andere denkwijze nodig: Ouderen zijn net als anderen deelnemers in onze maatschappij. Op basis van dit uitgangspunt kun je anders omgaan met zorgvragen: wij willen  aan de slag met:

 • Oud & Vitaal: eerst en vooral ouderen gaan zien als een krachtige groep met talenten;
 • Visie Verzilveren: samen met andere groepen kan onze zilveren generatie bijvoorbeeld thema’s uit de visie van de stad concreet gaan uitwerken;
 • Ontmoeten voor en door ouderen: meer open ontmoetingsplekken binnen en buiten;
 • Samen met ondernemers, verenigingen en culturele partners maken wij van Gorinchem een dementievriendelijke gemeente (certificering door Alzheimer Nederland);
 • De kunst van het ouder worden: hulp bij het oppakken van eigen activiteiten en het werken aan geluk op leeftijd.
 • Praktijkgroep Woongemak voor Ouderen: senioren luisteren naar anderen over wat nodig is voor woongemak op leeftijd.

Iedereen zinvol aan de slag

Wij eisen van de gemeente een actieve voorbeeldrol door zelf meer dan het wettelijke voorgeschreven aantal aan participatiebanen te realiseren. Het is goed om mensen met een afstand tot de reguliere markt aan de slag te zien.

Democraten Gorinchem wil het lokale bedrijfsleven uitdagen om de eerste gemeente zonder jeugdwerkloosheid te worden. Op het terrein van de  bijstand volgen we voorbeelden van andere gemeenten die minder regels en meer actie opleveren.

Avres in Gorinchem

Met circa 50% van de cliënten in onze gemeente en de veel bedrijvigheid hoort Avres goed vertegenwoordigd te zijn. De geplande verhuizing naar Meerkerk hoeft op zichzelf niet verkeerd te zijn. Uitgangspunt moet zijn dat cliënten zo goed mogelijk bediend worden en zo weinig mogelijk hoeven te reizen. De gemeente moet hierop sturen en samenwerking zoeken met Drechtsteden.

 

Hoofdstuk 6

Minder politiek. Meer onderwijs.

Gorcums onderwijs biedt kansen aan al haar bewoners. Het is voor iedereen toegankelijk. Gorinchem heeft een breed scala aan onderwijs- en opvangvoorzieningen. We moeten waar mogelijk de kwaliteit bewaken en verhogen. Gebouwen dienen toegerust zijn op de vragen van deze tijd. Duurzaam dus. Ieder kind moet, zoveel mogelijk thuis en nabij, passend onderwijs kunnen volgen. Waar hulp of zorg nodig is, wordt ze snel geboden. Vanuit een preventieve aanpak zullen we problemen voorkomen. Onderwijs en zorg dienen hiervoor dicht bij elkaar te zitten; in de benadering van 0- tot 28jarigen verdwijnen schotten tussen onderwijs en zorg. Voor laaggeletterden hebben we een inspanningsverplichting in de vorm van het aanbieden van onderwijs, aanmoediging en ondersteuning.

MBO en HBO

Democraten Gorinchem steunt de initiatieven voor een HBO van harte. Vooral omdat wij dat als een kans zien voor een betere aansluiting tussen het onderwijs in de stad en de vraag vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast hoeft Gorinchem echt geen Calimero-complex te hebben. We zijn een prachtige authentieke regiostad met aansluiting op openbaar vervoer, een kruispunt van snelwegen en drie vliegvelden binnen een uur rijden. Bedrijfsleven en onderwijs kunnen elkaar versterken. Innovatie, samenwerking  en een goede afstemming en inzet van alle betrokkenen zien wij als de sleutels tot succes. Wij zien de initiatieven en vernieuwing als de kans om de relatie stageplek en werkplek met de woonomgeving van jongeren te versterken. Kijk bijvoorbeeld eens naar de mogelijkheden van: Center of Smart Climate Opportunities (SCO) bedrijfsleven, overheden en onderwijs kunnen hier terecht voor adviezen, financieringen en best practices op het terrein van klimaattechnologie en financieringsmodellen.[4]

Aanpak laaggeletterdheid

Nederland is een van de hoogst opgeleide landen in de wereld, maar toch is er een groeiend probleem: laaggeletterdheid. 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen en computervaardigheden.

1,3 miljoen Nederlands tussen 16 en 65 jaar heeft moeite lezen en schrijven.

Dat is teveel. Twee derde van deze groep bestaat uit autochtone Nederlanders.

In onze regio is Gorinchem bovendien een risicogemeente. Gorinchem telt met 11-13% laaggeletterdheid dus ongeveer 4000 inwoners die met dit probleem kampen. Als we willen dat alle inwoners kunnen meedoen, moeten we investeren in de aanpak van laaggeletterdheid. Samen met partners als de Stichting Lezen en Schrijven en de Bibliotheek die al actief zijn met de werving van taalcoaches kunnen we hieraan echt iets doen.

Hoofdstuk 7

Minder politiek. Meer welzijn.

Een leven lang vitaal

Met verenigingen en zorgverzekeraars willen wij een nieuw initiatief om vooral ouderen elkaar te laten ontmoeten in een sportieve omgeving die past bij ieders mogelijkheden. Ook dit hoort wat ons betreft bij duurzaam samenleven. De Dienst Gezondheid en Jeugd kan hierbij een zinvolle rol spelen. We willen dat Gorcum Beweegt in de breedte inwoners in contact brengt met sport en cultuur.

Versterken/ondersteunen energieke samenleving

Het Energieloket krijgt een vaste plek in de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Lokale initiatieven worden omarmd en er komt extra aandacht voor het aanhaken van mensen met lagere inkomens en het risico van energiearmoede.

Fijnstof

Democraten Gorinchem wil snel inzicht in de risicogebieden binnen onze gemeentegrenzen, vooral voor scholen en sportparken. Aanpak van fijnstof verdient aandacht bij nieuwe bouwprojecten. Liggend tussen de drukke A27 en

A15 loopt Gorinchem een verhoogd risico. Een groot deel van onze sportvelden ligt dicht aan die wegen. Gorinchem kan het voortouw nemen met een innovatieve aanpak.

Mensen met een beperking, een inclusieve samenleving

Om een samenleving te bevorderen waarin iedereen mee kan doen zijn veelal praktische oplossingen nodig. Bij het Beatrix Ziekenhuis bijvoorbeeld strijdt een patiëntenvereniging al te lang om een paar passende zitplaatsen. Uit evaluaties van evenementen in Gorinchem blijkt dat de toegankelijkheid voor mensen met een beperking lang niet altijd op orde is. Dat geldt ook voor andere zaken zoals de begaanbaarheid van stoepen en opgangen in de stad en de wijken. Samen met belangenbehartigers zoals het gehandicaptenplatform Gorinchem en de Reuma patiëntenvereniging Gorinchem zullen we de straat op gaan om te bekijken hoe we in Gorinchem oplossingen praktisch kunnen uitvoeren. Het  VN-verdrag voor mensen met een beperking schept niet alleen wettelijke plichten voor gemeenten, maar geeft ook handvatten voor maatregelen.[5] Die moeten we dan ook nemen.

Vluchtelingenopvang

Als regionale centrumstad heeft Gorinchem wat ons betreft ook een verantwoordelijkheid voor het welzijn van vluchtelingen. Ook voor de opvang hebben wij een wettelijke verantwoordelijkheid die wij zo goed mogelijk willen invullen. Dat betekent dat wij vluchtelingen, binnen de beperkte mogelijkheden die we hebben, niet alleen opvangen, maar ook verwelkomen. Statushouders kunnen op extra hulp van de gemeente rekenen om een plek in onze maatschappij te kunnen vinden.

Dierenwelzijn

Ook dieren hebben rechten. Daarom vinden we dierenwelzijn belangrijk. De gemeente is wettelijk verplicht om zwervende, gewonde en zieke dieren op te vangen en te verzorgen. Dit is uitbesteed aan de Dierenambulance en het asiel in Gorinchem. Zij moeten de juiste ondersteuning krijgen van vrijwilligers en de gemeente. Klassieke bestrijding in geval van overlast van dieren is niet altijd de beste oplossing. Wij vinden dat daarbij aandacht moet zijn voor een andere aanpak zoals alternatieve foerageer- of broedplekken. Vaak zijn deze maatregelen effectiever dan andere vormen van bestrijding. Overlast van ratten kan de volksgezondheid in gevaar brengen. Deze overlast verdient een plan van aanpak met ondersteuning vanuit de gemeente.

Natuurcentrum

Democraten Gorinchem wil het Natuurcentrum behouden voor natuureducatie. Wij zien het Natuurcentrum als een partner in het kennismaken met en het stimuleren van verantwoorde omgang met de natuur. Van de Stichting verwachten wij een zakelijk beheer voor een duurzaam behoud van het centrum. Als leidraad verwijzen wij naar het Keurmerk Kinderboerderijen van de samenwerkende Vereniging Kinderboerderijen Nederland (sVKBN).

Hoofdstuk 8

Minder politiek. Meer bedrijfsvoering.

Informatiebeleid

Tot recent was het ICT beleid in Gorinchem voornamelijk gericht op het in stand houden van de bestaande voorzieningen of het verder uitwerken van reeds aangeschafte hardware en software. Innovatie had de aandacht, maar hiervoor waren geen middelen vrijgemaakt. In Gorinchem is het huidige besteedbare budget per inwoner voor deze vervanging, onderhoud en uren fors lager. (Ongeveer €40 tegenover €60 per inwoner bij andere vergelijkbare gemeenten). Van het budget gaat in Gorinchem een te groot deel naar het vervangen van hardware en niet naar het digitaliseren van de gemeente. Dit is van belang want in 2019 moeten we voldoen aan de richtlijnen IBD, DIGID, PKIO. We stellen de volgende maatregelen voor:

 • Realistisch budget koppelen aan innovatieve doelen
 • Focussen op digitalisering binnen en buiten de gemeente
 • Meer eigen personeel in plaats van dure externe consultants
 • Investeren in digitale veilheid, uw gegevens zijn belangrijk*
 • Bijscholing op gebied van ICT voor ambtenaren
 • Duidelijker website

*We dagen onze eigen info-technologen in Gorinchem uit in een wedstrijd:

‘hack me please’ om te toetsen en te verbeteren.

Financiën

Democraten Gorinchem kiest voor een gezonde financiële huishouding vanuit het besef dat de gemeente geld ontvangt om in de stad te investeren. Dat betekent dat als de reserves (zoals nu) groot genoeg zijn, er ruimte is om te investeren of om de lasten te verlagen. Voor deze periode willen wij investeren in duurzaamheid, zorg en verkeersknelpunten. Goed omgaan met het huishoudpotje vereist ondernemerschap. Wat je niet hebt, kun je niet uitgeven. Daarnaast moeten bestuurders niet alleen maar denken in “kosten”, maar ook in investeringen en opbrengsten. Slim en groen is ook hier de opdracht. Op dit moment is er sprake van een economische opleving en heeft de gemeente de reserves op orde, maar moeten we niet ontkennen dat een gemeentelijke schuld van ruim 150 miljoen euro tot bescheidenheid maant en heldere bestuurlijke keuzes vereist.

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Wij verwachten dat door de opklimmende economie een hogere uitkering van het gemeentefonds voldoende ruimte biedt voor de gewenste investeringen.

Wij willen daarom de OZB niet verhogen wanneer dit niet strikt nodig is.

Honden(belasting)

De hondenbelasting is verlaagd. Dat is een goede zaak. Nu is het nog van belang om de opbrengsten ervan aan te wenden voor betere voorzieningen voor honden. Daar zijn die belastingen toch vooral voor bedoeld: meer en betere uitrenplaatsen en een snelle terugkeer van de papieren poepzakjes. Dat is voor iedereen beter, of je nu van honden houdt of juist niet. Het betalen van belasting en het opruimen van hondenpoep moet strakker gehandhaafd worden.

Parkeerbelasting

Goede parkeervoorzieningen kosten geld. Dit brengen de parkeerders op. Daar is niets mis mee zolang het geen melkkoe wordt. Er zijn meer betaalbare parkeerplaatsen net buiten de binnenstad nodig zodat er voldoende plaatsen vrijgemaakt kunnen worden voor bewoners. Daarnaast moet het aantal vergunningen dat verleend wordt beter afgestemd worden op de beschikbare plaatsen. Na de evaluatie van het parkeerbeleid bepalen wij een concreter standpunt.

Bestuurlijke toekomst

Wij willen beter en meer samenwerken met gemeenten in de regio die vergelijkbare belangen hebben en expertise bieden. Door meer samen te werken op bijvoorbeeld economie, toerisme, cultuur en onderwijs met de Drechtsteden kunnen wij onze positie verstevigen en ook op lange termijn zelfstandig blijven.

Tot besluit

Wij houden gewoon van deze stad. Wij willen aan de bloei van Gorinchem bouwen. Doet u met ons mee? Een stem op ons is een stem op oprechtheid en goede wil. Daar is Gorinchem aan toe. Wij zullen de schouders eronder zetten en leggen de lat hoog.

 

Minder politiek.

Meer doen.

 

Doet u mee? info@democratengorinchem.nl

[1] Mail: info@democratengorinchem.nl  telefoon: 0622503662 [Ro van Doesburg]

[2] Link naar manifest: https://www.ad.nl/gezond/het-manifest-kunt-u-hier-lezen-en-ondertekenen~a0c31272/

[3] www.nextlevel.nl en www.smartindustryboek.nl, De economie van de toekomst is slim en groen, Willem Vermeend en Ruud Koornstra, Einsteinbooks 2017 pag.23-24 4 Resolutie A/RES/70/1 te downloaden via: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication

[4] www.smartclimateopportunities.com

[5] https://www.mensenrechten.nl/beperking/nl/vn-verdrag