Bankgegevens

Democraten Gorinchem heeft een bankrekening bij Triodos met nummer :

NL69 TRIO 0338 5062 92
tnv Democraten Gorinchem

 

ANBI status

Door DemocratenGorinchem is bij de belastingdienst de zg. ANBI status aangevraagd. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Bij haar beschikking dd. 09 maart 2017 heeft de belastingdienst DemocratenGorinchem aangemerkt als ANBI instelling vanaf 7 december 2016, zijnde de datum van oprichting. Het RSIN/fiscaal(identificatie)nummer is 856988571.

Een ANBI status levert een aantal fiscale voordelen op, onder andere die waarbij donateurs giften aan de DemocratenGorinchem onder een aantal voorwaarden kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting.

 

Ten behoeve van (de aanvraag van) de ANBI status publiceren we hierbij de volgende voorgeschreven gegevens :

– onze statutair vastgelegde naam is : DemocratenGorinchem

– het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 856988571.

– het (voorlopige) postadres van DemocratenGorinchem is : Blauwkapel 62, 4208BR Gorinchem

– Het doel van de vereniging is :

a. het bevorderen van een plezierig en zinvol leven in Gorinchem;
b. het bestrijden en voorkomen van armoede in Gorinchem;
c. het verbeteren van de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het lokale bestuur en het vergroten van het draagvlak ervan, dit alles met als basis artikel 1 van de Grondwet;

en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

– hoofdlijnen beleidsplan :

De vereniging Democraten Gorinchem tracht het hierboven gestelde doel te bereiken door :

a. bij te dragen aan de autonomie, betrokkenheid, onderlinge verbondenheid en competenties van de inwoners van Gorinchem;
b. een sluitend vangnet na te streven en zorg en alertheid tussen inwoners te bevorderen en de lokale overheid aan te zetten tot kordaat ingrijpen bij nood;
c. door behoeften te onderzoeken, kansen mogelijk te maken, belangen af te stemmen en meer te vertrouwen op verantwoordelijke burgers.

En voorts door : leden, inwoners, verenigingen en politieke partijen op te roepen zich in te zetten; samenwerking en initiatieven te bevorderen; deelname aan de lokale verkiezingen om besluitvorming te beïnvloeden.

Hiertoe zal Democraten Gorinchem in maart 2018 meedoen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in Gorinchem.

Ten behoeve van de financiën is een betaalrekening geopend bij Triodos. Het nummer hiervan vindt u elders op de site, onder “Contact, Bankgegevens”. Er zal jaarlijks financiële verantwoording worden afgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

– Het bestuur bestaat statutair uit de volgende personen en functies :

P.C.J.Schefferlie, voorzitter
J.T.E.Hoogesteger, secretaris/penningmeester
Q.Pauk, bestuurder.

De bestuurders ontvangen vanuit de vereniging geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle betrokkenen (bestuurders èn anderen) zijn vrijwilligers.

– status activiteiten. De initiatiefnemers van DemocratenGorinchem werken op dit moment aan het vorm geven van haar identiteit : waar staan wij voor, wat willen we bereiken, hoe betrekken we de Gorcumers er het beste bij, ed. Verder begint de organisatie van de vereniging vorm te krijgen en zoeken we verder naar mensen die kunnen bijdragen aan onze vereniging. Alles met als uiteindelijke doel om op een goede manier mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

– er is op dit moment nog geen financiële verantwoording af te leggen. De Triodos bankrekening is net geopend en van de rekening zijn nog geen betalingen gedaan of bedragen ontvangen. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal financiële verantwoording worden afgelegd en vervolgens worden gepubliceerd op deze website.